Allmänna villkor

1. Omfattning

Följande allmänna villkor (AGB) gäller för alla beställningar som görs via vår onlinebutik av konsumenter och handlare.

"Konsument" betyder en person som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför personens näringsverksamhet, affär, hantverk eller yrke; "näringsidkare": en person som agerar för ändamål som hänger samman med hans näring, verksamhet, hantverk eller yrke, vare sig han agerar personligen eller genom en annan person som handlar för näringsidkarens räkning eller för näringsidkarens räkning.

För näringsidkare gäller följande: Om näringsidkaren tillämpar motstridiga eller kompletterande allmänna villkor är dessa inte längre giltiga; de kommer bara att bli en del av avtalet om vi uttryckligen har accepterat dem.

2. Kontraktspartner, ingående av kontrakt, korrigeringsmöjligheter

Avtalet har ingåtts med Webdots GmbH.

Visningen av produkterna i webshopen utgör ett bindande erbjudande från vår sida att ingå avtal i förhållande till produkterna. Du kan lägga till våra produkter utan förpliktelser i varukorgen och när som helst ändra dina poster innan du lägger en bindande beställning med hjälp av de korrigeringsmöjligheter som gjorts tillgängliga för detta ändamål och förklaras i samband med beställningsprocessen. Kontraktet ingås genom att klicka på beställningsknappen, vilket indikerar att du accepterar vårt erbjudande gällande varorna som finns i din varukorg. När du har skickat din beställning får du omedelbart en bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstexten

Vi sparar avtalstexten och skickar dig orderinformationen och våra allmänna villkor per. e-post. Av säkerhetsskäl kan avtalstexten inte nås via Internet.

4. Leveransvillkor

Alla priser inkluderar moms. Leveranskostnader läggs till produktpriserna som visas. Leveranskostnaderna förklaras i de enskilda produkterbjudandena.

5. Betalning

Följande betalningsmetoder är tillgängliga i vår onlinebutik:

Kreditkort - VISA / Mastercard / AMEX

När du gör beställningen skickar du samtidigt din kreditkortsinformation till oss. När du har identifierats som den lagliga kortinnehavaren slutförs betalningstransaktionen automatiskt och ditt kort debiteras.

PayPal

Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till PayPals webbplats. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller först registrera dig, identifiera dig med din åtkomstinformation och bekräfta
betalningsinstruktionerna till oss. När du har skickat in din beställning i butiken instruerar vi PayPal att initiera
betalningstransaktionen. Omedelbart därefter genomförs betalningstransaktionen automatiskt av PayPal. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

Trustly

Tjänsten är en bankoberoende betalinitieringstjänst som stödjer genomförandet av transaktioner för bankkonton i ett flertal banker i ett urval av länder (”Tjänsten”). Tjänsten är ett verktyg som du (”Användaren”) kan använda för att: (a) genomföra betalningar från din internetbank på ett förenklat sätt till en onlineleverantör som tillhandahåller en produkt eller tjänst till dig (”Leverantören”); (b) verifiera dig gentemot en Leverantör och/eller registrera ett konto hos Leverantören; och/eller (c) ta emot en betalning från en Leverantör. Åtgärderna i punkterna (a) till (c) refereras härefter till som ”Transaktionen” och tillsammans ”Transaktionerna”. Tjänsten består av ett extra gränssnitt mellan Användaren och Användarens internetbankgränssnitt och har specifikt utformats för att möjliggöra snabba och säkra banktransaktion i ett användarvänligt gränssnitt utan behov av ytterligare programvara eller registreringsarrangemang.

6. Ångerrätt

Konsumenter har rätt till lagstadgad ångerrätt, som beskrivs i guiden om ångerrätt. Handlare har ingen frivillig ångerrätt.

7. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom tills full betalning erlagts.

Följande gäller även för näringsidkare: Vi förbehåller oss äganderätten till varorna fram till fullständig reglering av alla krav som uppstår i samband med en pågående affärsrelation. Du kan sälja reserverade varor vidare i den ordinarie verksamheten; du måste i förväg överföra alla fordringar som uppstår i samband med denna vidareförsäljning - oavsett koppling eller blandning av reserverade varor med en ny vara - till oss med ett belopp som motsvarar fakturabeloppet, och vi accepterar denna överföring. De har fortfarande befogenhet att driva in fordringarna; men vi kan även återkräva fordringarna själva om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser.

8. Skador under leverans

För konsumenten gäller följande: Om varan levereras med uppenbara skador som uppstått vid leverans, vänligen anmäl felet till transportören och meddela oss omedelbart. Brist på klagomål eller brist på kontakt påverkar inte på något sätt dina lagliga rättigheter eller upprätthållandet av sådana rättigheter, i synnerhet dina garantirättigheter. Däremot hjälper du oss härmed att driva våra egna krav mot transportören eller transportförsäkringen.

Gäller näringsidkare: Risken för oavsiktlig förlust eller försämring av varan övergår till dig när vi har överlämnat varorna till transportören, speditören eller annan entreprenör för vidarebefordran till den definierade personen eller företaget. Bland näringsidkare gäller skyldigheten att undersöka och rapportera brister som regleras av § 377 HGB (tyska handelslagen).
Varan anses vara godkänd om inte felet inte kunde konstateras vid undersökningen. Detta gäller inte om ett visst fel medvetet har dolts av oss.

9. Garanti

Vi har en laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal. De lagstadgade rättigheterna i fråga om ansvar för fel gäller.

För näringsidkare är preskriptionstiden för reklamationer på grund av fel i nytillverkade varor ett år från riskens övergång. Begagnade varor säljs utan undantag från någon garanti. De lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätten enligt § 445a BGB förblir opåverkade.

I förhållande till återförsäljare anses endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivningar, som ingått i kontraktet, vara en överenskommelse om produktens kvalitet; vi tar inget ansvar för tillverkarens offentliga uttalanden eller andra reklammeddelanden. Om den levererade produkten är defekt kan vi i första hand till näringsidkare efter eget val välja om vi vill tillhandahålla en tilläggstjänst genom att avhjälpa defekten (reparation) eller genom att leverera en icke-invasiv vara (ersättningsleverans).

Ovanstående begränsningar och den förkortade tidsfristen gäller inte skadeståndsanspråk som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller juridiska ombud.

• för skada på liv, kropp eller hälsa

• vid uppsåtlig eller grov oaktsamhet och vid bedrägeri

• i strid med väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande överhuvudtaget möjliggör en korrekt fullgörande av avtalet
och som de avtalsslutande parterna i allmänhet kan räkna med och lita på att de fullgörs;

• inom ramen för en garantiskyldighet, om överenskommet.

Information om ytterligare tillämpliga garantier och deras exakta villkor finns bredvid produkten eller på särskilda informationssidor i webshopen, i förekommande fall.

Kundtjänst: Tel. 44 20 39 663 003, måndag-fredag, kl 7-17.

10. Ansvar

I vilket fall som helst är vi obegränsat ansvariga för anspråk orsakade av skador orsakade av oss, våra juridiska ombud eller juridiska ombud.

• för skada på liv, kropp eller hälsa

• för uppsåtlig eller grov vårdslös vårdslöshet

• för garantiåtaganden där överenskommet • i den mån konsumenträttslagens tillämpningsområde från 2015 är öppet

• i samband med något annat ansvar, inklusive ansvar enligt lagstiftningen om försäljning av varor eller
tillhandahållande av tjänster, som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars fullgörande över huvud taget möjliggör ett korrekt fullgörande
av avtalet och som avtalsparterna i allmänhet kan lita på och lita på att de kommer att fullgöras till följd av ringa
vårdslöshet på vår del, våra juridiska ombud eller juridiska ombud, är ansvar begränsat till den skada som kunde ha förutsetts vid tidpunkten för avtalets ingående och vars inträde vanligtvis är att vänta.

Ceteris paribus krav på skadestånd är uteslutna.

11. Online-tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (ODR), som kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenter har möjlighet att använda denna plattform för att lösa sina tvister. För att lösa tvister som uppstår i samband med ett avtalsförhållande med en konsument, eller som beror på om
det överhuvudtaget finns ett sådant avtalsförhållande, är vi skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden hos ett
konsumenttvistlösningsorgan. Det behöriga organet på detta område är: Universalschlichtungsstelle des Bundes am
Zentrums für Schlichtung e.V., Strassburgerstrasse 8, 77694 Kehl am Rhein, Tyskland, http://www.universalschlichtungsstelle.de. Vi kommer att delta i ett tvistlösningsförfarande med denna myndighet.

12. Slutbestämmelser

Om du är en näringsidkare gäller tysk lag med undantag av FN:s försäljningskonvention.

Om du är en "handlare" (tyska "Kaufmann") enligt den tyska handelslagen (HGB), en offentligrättslig enhet eller en särskild lag offentlig fond, är den exklusiva juridiske.

Senast betraktad
Rechnung